cattleya citrina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattleya citrina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattleya citrina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattleya citrina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cattleya citrina

    Similar:

    tulip orchid: Mexican epiphytic orchid with glaucous grey-green leaves and lemon- to golden-yellow flowers appearing only partially opened; sometimes placed in genus Cattleya

    Synonyms: Encyclia citrina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).