cast-in-situ pipeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast-in-situ pipeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast-in-situ pipeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast-in-situ pipeline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cast-in-situ pipeline

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường ống liền