carpodacus mexicanus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carpodacus mexicanus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carpodacus mexicanus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carpodacus mexicanus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carpodacus mexicanus

    Similar:

    house finch: small finch originally of the western United States and Mexico

    Synonyms: linnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).