cardamom oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cardamom oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cardamom oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cardamom oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cardamom oil

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  dầu bạch đậu khấu

  hóa học & vật liệu:

  dầu sa nhân