carbocyclic compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbocyclic compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbocyclic compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbocyclic compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbocyclic compound

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hợp chất cacboxilic

    hợp chất vòng cacbon