caramelization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caramelization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caramelization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caramelization.

Từ điển Anh Việt

  • caramelization

    xem caramelize