caramelization test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caramelization test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caramelization test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caramelization test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caramelization test

    * kinh tế

    mẫu thử caramen hóa