car-hire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car-hire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car-hire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car-hire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • car-hire

    * kinh tế

    sự cho thuê xe hơi