car-hire concern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

car-hire concern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm car-hire concern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của car-hire concern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • car-hire concern

    * kinh tế

    xí nghiệp cho thuê xe hơi