capsulo plasty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capsulo plasty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capsulo plasty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capsulo plasty.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capsulo plasty

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật tạo hình bao khớp