capacious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capacious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capacious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capacious.

Từ điển Anh Việt

 • capacious

  /kə'peiʃəs/

  * tính từ

  rộng, to lớn, có thể chứa được nhiều

  capacious pockets: túi to

  capacious memory: trí nhớ tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • capacious

  large in capacity

  she carried a capacious bag