cannister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cannister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cannister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cannister.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cannister

    Similar:

    canister: metal container for storing dry foods such as tea or flour

    Synonyms: tin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).