canine leishmaniasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canine leishmaniasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canine leishmaniasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canine leishmaniasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canine leishmaniasis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh Leishmania chó