calculates strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calculates strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calculates strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calculates strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calculates strength

    * kỹ thuật

    độ bền thiết kế

    xây dựng:

    cường độ tính toán