cabbage storehouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cabbage storehouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cabbage storehouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cabbage storehouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cabbage storehouse

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho bắp cải