by-pass baffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

by-pass baffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm by-pass baffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của by-pass baffle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • by-pass baffle

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    van ngăn lỗ phun phụ