burgers vector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burgers vector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burgers vector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burgers vector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burgers vector

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    vectơ Burgers