burgers circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burgers circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burgers circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burgers circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burgers circuit

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    chu trình Burgers

    mạch kín Burgers