bufo microscaphus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bufo microscaphus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bufo microscaphus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bufo microscaphus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bufo microscaphus

    Similar:

    southwestern toad: a uniformly warty stocky toad of washes and streams of semiarid southwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).