bucephela clangula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bucephela clangula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bucephela clangula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bucephela clangula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bucephela clangula

    Similar:

    goldeneye: large-headed swift-flying diving duck of Arctic regions

    Synonyms: whistler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).