bryan donkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bryan donkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bryan donkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bryan donkin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bryan donkin

    Similar:

    donkin: English engineer who developed a method of preserving food by sterilizing it with heat and sealing it inside a steel container--the first tin can (1768-1855)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).