break-in (sign) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

break-in (sign) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm break-in (sign) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của break-in (sign).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • break-in (sign)

    * kỹ thuật

    sự đưa vào

    điện tử & viễn thông:

    sự hội nhập