brazing lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brazing lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brazing lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brazing lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brazing lamp

    * kỹ thuật

    đèn hàn vảy

    lò hàn vảy