bragg angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bragg angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bragg angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bragg angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bragg angle

    * kỹ thuật

    vật lý:

    góc Bragg