bracing boom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bracing boom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bracing boom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bracing boom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bracing boom

  * kỹ thuật

  đai tăng cứng

  dầm tăng cứng

  xây dựng:

  rầm tăng cứng