borsht belt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

borsht belt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm borsht belt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của borsht belt.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • borsht belt

    Similar:

    borscht circuit: (informal) a resort area in the Catskill Mountains of New York that was patronized primarily by Jewish guests

    many comedians learned their trade playing the borscht circuit

    Synonyms: borsht circuit, borscht belt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).