blackcap herring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackcap herring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackcap herring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackcap herring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blackcap herring

    * kinh tế

    cá trích đầu đen