bikini pants nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bikini pants nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bikini pants giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bikini pants.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bikini pants

    small and tight-fitting underpants; worn by women

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).