bifocal lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bifocal lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bifocal lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bifocal lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bifocal lens

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thấu kính hai tiêu cự

    thấu kính hai tròng