betting shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betting shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betting shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betting shop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • betting shop

    a licensed bookmaker's shop that is not at the race track

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).