benzoyl group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benzoyl group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benzoyl group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benzoyl group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • benzoyl group

    the univalent radical derived from benzoic acid

    Synonyms: benzoyl radical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).