beaked hazelnut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beaked hazelnut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beaked hazelnut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beaked hazelnut.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beaked hazelnut

    hazel of western United States with conspicuous beaklike involucres on the nuts

    Synonyms: Corylus cornuta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).