bcd time code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bcd time code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bcd time code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bcd time code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bcd time code

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mã định thời gian BCD