badminton equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

badminton equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm badminton equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của badminton equipment.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • badminton equipment

    equipment for playing the game of badminton

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).