bacon factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacon factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacon factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacon factory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacon factory

    * kinh tế

    nhà máy sản xuất thịt hun khói