b-stage time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

b-stage time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm b-stage time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của b-stage time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • b-stage time

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thời gian tầng B