b-stage resin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

b-stage resin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm b-stage resin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của b-stage resin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • b-stage resin

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhựa giai đoạn B