avoirdupois weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avoirdupois weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avoirdupois weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avoirdupois weight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avoirdupois weight

    Similar:

    avoirdupois: a system of weights based on the 16-ounce pound (or 7,000 grains)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).