avocado nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avocado nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avocado giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avocado.

Từ điển Anh Việt

 • avocado

  /,ævou'kɑ:dou/ (alligator_pear) /'æligeitə,peə/

  * danh từ

  (thực vật học) lê tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • avocado

  a pear-shaped tropical fruit with green or blackish skin and rich yellowish pulp enclosing a single large seed

  Synonyms: alligator pear, avocado pear, aguacate

  tropical American tree bearing large pulpy green fruits

  Synonyms: avocado tree, Persea Americana

  of the dull yellowish green of the meat of an avocado