avatar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avatar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avatar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avatar.

Từ điển Anh Việt

 • avatar

  /,ævə'tɑ:/

  * danh từ

  Ân, (thần thoại,thần học) thiên thần giáng thế

  sự giáng sinh; sự hoá thân, sự hiện thân

  giai đoạn (trong sự hoá thân)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • avatar

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hiện thân ảo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • avatar

  the manifestation of a Hindu deity (especially Vishnu) in human or superhuman or animal form

  the Buddha is considered an avatar of the god Vishnu

  Similar:

  embodiment: a new personification of a familiar idea

  the embodiment of hope

  the incarnation of evil

  the very avatar of cunning

  Synonyms: incarnation