autumnal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autumnal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autumnal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autumnal.

Từ điển Anh Việt

 • autumnal

  /ɔ:'tʌmnəl/

  * tính từ

  (thuộc) mùa thu

  (thực vật học) chín vào mùa thu, nở vào mùa thu

  hết thời thanh xuân, bắt đầu xế chiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • autumnal

  of or characteristic of or occurring in autumn

  the autumnal equinox

  autumnal fruits

  Antonyms: summery

  characteristic of late maturity verging on decline

  a serene autumnal mood