autumnally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autumnally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autumnally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autumnally.

Từ điển Anh Việt

  • autumnally

    xem autumn