automorphism group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automorphism group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automorphism group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automorphism group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automorphism group

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm các phép nguyên hình

    nhóm các tự đẳng cấu