automeris io nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automeris io nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automeris io giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automeris io.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • automeris io

    Similar:

    io moth: large yellow American moth having a large eyelike spot on each hind wing; the larvae have stinging spines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).