autolytic deterioration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autolytic deterioration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autolytic deterioration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autolytic deterioration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autolytic deterioration

    * kinh tế

    sự tự phân hủy