autogenous rail welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autogenous rail welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autogenous rail welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autogenous rail welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autogenous rail welding

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hàn ray bằng ga