autogenous cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autogenous cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autogenous cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autogenous cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autogenous cutting

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cắt bằng mỏ hàn