autocorrelation vocoder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autocorrelation vocoder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autocorrelation vocoder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autocorrelation vocoder.

Từ điển Anh Việt

  • autocorrelation vocoder

    (Tech) bộ mã tiếng nói tự tương quan