auto-repeat key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto-repeat key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto-repeat key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto-repeat key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto-repeat key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phím lặp lại tự động

    phím lặp tự động