autist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autist.

Từ điển Anh Việt

  • autist

    xem autism